Skaito Liveta
Skaito Liveta

Rudeniu alsuojančią spalio 24 dienos popietę vyresnių klasių mokiniai, mokytojai bei dusetiškiai buvo pakviesti į Dusetų Kazimiero Būgos biblioteką.

Skamba Maironio posmai
Skamba Maironio posmai

Čia vyko renginys, skirtas poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Meninę kompoziciją „Ir pasklido giesmė po tą šalį plačiai“ atliko vienuoliktokai bei abiturientė Liveta. Kompoziciją ruošė lietuvių kalbos mokytoja Dainora Biliūnaitė. Gera buvo matyti, kad gimnazistai neabejingi Maironio kūrybai. Įtaigus žodis ne vieną privertė iš naujo išgirsti, pajusti Maironio išgyvenimus, mintis, siekius. Skaitovai įrodė, kad šio poeto kūryba kiekvienai kartai tarsi įplaukia į širdį su gimtu žodžiu, su galingų jo žodžių nešama daina. Maironio posmai padeda išvysti gimtinės grožį, dangaus spalvą, upių tekėjimą.

Žiūrovai
Žiūrovai

Abiturientės Livetos atlikta daina „Kur bėga Šešupė“ priminė, jog dalis poeto eilėraščių virtę dainomis. Šio eilėraščio posmai jau ne vienai mūsų tautos kartai žinomi, girdėti, išdainuoti. Ji tarsi himnas. Nors jau 150 metų prabėgo nuo didžiojo poeto gimimo, bet ir dabar dažnas gal net nepagalvojęs apie autorių iš širdies vingiuoja tuos melodijos žodžius. Ar tai būtų nedideliame žmonių rate dainuojama, ar tai skambėtų daugiatūkstantinėse dainų švenčių dalyvių lūpose.

Po apdovanojimų
Po apdovanojimų

Renginio dalyviams pajausti to meto romantizmo aplinkos dvasią, kurioje buvota ir gyventa prelato ir poeto Maironio, padėjo parodytas filmas „Mūsų Maironis“. Jis dar labiau priartino mus prie to laikmečio, parodė rašytojo buitį, supažindino su autentiškais jo namų daiktais. Nors poetas rašė: „Užmirš mano giesmes! Poetai kiti / Ieškos įkvėpimo brangaus; / Ir jiems ta žvaigždė švies iš tolo skaisti, / Bet vėl kaip mane ji apgaus!“, tačiau taip neatsitiko. Jis gyveno, gyvena, gyvens. Kaip gerai, kad tauta turi kuo didžiuotis, o esami ir būsimi poetai turi kuo sekti. Gra­žia ir skam­bia gim­tąja kalba suvir­pi­nęs žmo­nių sie­las ir pri­ver­tęs pri­si­minti gar­bingą tau­tos pra­eitį, poe­tas ir šiais lai­kais galėtų būti pilie­tiš­kumo pavyz­džiu dau­ge­liui iš mūsų. Gyva­sis poeto žodis, jaut­riai nuskam­bėjęs salėje, tiki­mės, palietė kiek­vieno klau­sy­tojo šir­dį, žadin­da­mas meilę tėvy­nei ir ugdy­da­mas meni­nio žodžio gro­žio pajautą.

Tądien net 34 mokiniai, apsilankę Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje, buvo pamaloninti staigmenomis. Mokiniai, užpildę anketas ir atsakę į klausimus apie savo  pomėgius, laisvalaikį bei pateikę siūlymus bibliotekai, buvo apdovanoti knygomis ir rašikliais.

Viltė Rimdeikaitė, IIIgb kl.
Nuotraukos autorės

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi."
N. Gogolis

Orai