Seminaro dalyvės.
Seminaro dalyvės.

Gruodžio 5 d. gimnazijoje įvyko seminaras „Pasaulio pažinimo komplektas „Raktas“ – naujos galimybės mokytojo didaktinės kompetencijos plėtrai“, skirtas rajono pradinių klasių mokytojams.

Buvo supažindinama su R. Makarskaitės-Petkevičienės ir V. Varnagirienės parengtu alternatyvaus pasaulio pažinimo mokymo(si) priemonių komplektu „Raktas, atrakinantis visas pasaulio karalystės duris“, skirtu pradinių klasių mokinių gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymui. Seminaro metu buvo nagrinėjami „Rakto“ mokymo priemonių komplekto didaktiniai ypatumai, nusakomi specifiniai didaktinės kompetencijos ugdymo veiksniai (aplinkos pažinimo trenažai, aktyvios pažintinės veiklos gamtoje metodikos, didaktiniai žaidimai, bendravimo ir bendradarbiavimo treningai, padedantys suvokti asmens ir pasaulio integralumą ).

Seminarą vedė viena iš autorių, VPU Ugdymo pagrindų katedros docentė daktarė Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Mokymosi komplektą „Raktas “sudaro vadovėlis (pirmoji ir antroji knyga), pirmasis ir antrasis užduočių sąsiuviniai bei mokytojo knyga, kurioje randame dalykinę informaciją, grožinės literatūros tekstus siūlomus konkrečioms temoms, ugdymo žaidimų aprašymų.

Seminaro vedėja R. Makarskaitė-Petkevičienė.
Seminaro vedėja R. Makarskaitė-Petkevičienė.

Vadovėlyje derinama žodinė ir vaizdinė informacija: turinį konkretina iliustracijos – nuotraukos, piešiniai, žemėlapiai. Mokymo(si) programoje daug dėmesio skiriama gamtinės aplinkos pažinimui ir aktyviai pažintinei veiklai gamtoje. Siūlomos „atradimų ir tyrimų“ pamokos gamtoje (išvykos į gamtą). Šios pamokos mokiniams ypatingai įdomios. Juk šio amžiaus vaikai aplinką geriausiai pažįsta ir suvokia per jausmus. Autorės yra paruošusios tyrimų lapus (juos reikia išsikirpti iš pratybų sąsiuvinio ir pasiimti einant tirti gamtos). Ugdytiniai pasijunta tikrais mokslininkais – juk reikia atlikti svarbias užduotis. Pvz. pirmoje klasėje rudeninės išvykos metu reikia surasti skruzdėlyną ir pamačius skruzdėlę išmatuoti, kokį kelią įveikia skruzdėlė per 1 minutę, su padidinamuoju stiklu apžiūrėti kas gyvena po medžio žieve ir tai pažymėti tyrimo lape (nupiešti, užrašyti ir pan.). Atliekama daug bandymų. Vaikams augant ir užduotys sudėtingesnės.

Atliekame užduotis.
Atliekame užduotis.

Seminaro pabaigoje mūsų gimnazijos mokytojos dalinosi patirtimi kaip joms sekasi dirbti pagal šią alternatyvią pasaulio pažinimo mokymo(si) programą. Mokytoja Gitana Šuminienė pastebėjo, kad mokiniai pamokoje skatinami diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, apibendrinti savo patirtį. Džiaugėsi kūrybiškomis užduotimis vadovėliuose ir pratybų sąsiuviniuose (tyrimas su sliekais, grybais, vandens temperatūros matavimas ir t.t.). Lilia Semionova papasakojo kaip sekėsi dalyvauti akcijoje „Palesink paukštelį “, kurią padėjo organizuoti Sartų regioninio parko direkcija (įrengė didelę lesyklą). Mokytoja su savo ugdytiniais lesino, stebėjo paukštelių rūšis ir registravo duomenis interneto svetainėje.

Mokytojos gyrė dalykiškai parengtas mokytojo knygas, išsakė autorei pastabas apie kai kurias, mūsų nuomone, per sunkias užduotis. Autorė padėkojo už pastabas.

Manau, kad seminare dalyvavę rajono mokytojai gavo daug naudingos informacijos, liko sužavėti nuoširdžiu bendravimu su vadovėlio autore R. Makarskaite-Petkevičiene. Ji yra baigusi mūsų mokyklą, todėl pas mus jautėsi lyg grįžusi namo.

Jolanta Kondrašovienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Svetimos ydos visad mums prieš akis, o savos – už nugaros."
Seneka

Orai