Dainuoja Iveta
Dainuoja Iveta

Sekmadienį, po šv. Mi­šių, sve­čiai ir dusetiškiai gau­siai su­gu­žė­jo į Dusetų kul­tū­ros cent­rą. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas prasidėjo skam­bant „Tau­tiš­kai gies­mei“. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Zarasų sa­vi­val­dy­bės administracijos direktorius Ramūnas Keršys ir jo pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, Dusetų seniūno pavaduotojas Raimondas Parakevičius, Dusetų Šaulių kuopos vadas Alvydas Šeikus bei Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Muzikinė-literatūrinė kompozicija
Muzikinė-literatūrinė kompozicija

Koncertą pradėjo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniai ir Margarita Simokaitytė. Muzikine – literatūrine kompozicija „Tėvyne, be tavęs tuščias ir beprasmis šis pasaulis“ bu­vo pri­min­ta Lie­tu­vos is­to­ri­jai svar­bi die­na, lietuvių tautos kelias į valstybingumą. Iš abiturientų lūpų skambėjo Maironio, B.Brazdžionio, Aisčio, Just. Marcinkevičiaus, J. Strielkūno ir kitų poetų posmai. Margarita atliko garsiąją dainą „Laisvė”, o Iveta, pritariant mergaitėms, sudainavo „Europos vidury“. Koncerto pradžioje skambėjusi kompozicija renginiui suteikė puikią nuotaiką ir iškilmingumą.

Merginų trio
Merginų trio
Me­no sa­vi­veik­li­nin­kai pa­ro­dė spal­vin­gą pro­gra­mą: smagiai šoko vaikų folkloro ansamblio „Sartukas“ šokėjėliai, dusetiškių širdis ­šil­dė Dusetų kultūros centro moterų choras, moterų ansamblis „Svaja“, folklorinis ansamblis „Du sietai“. Kiekvienas kolektyvas džiugino žiūrovus trankiomis melodijomis ir skambiomis dainomis. Visus žavėjo fortepijonininkių Rusnės ir Gabijos bei Marijos ir Liucijos duetai, darniai skambėjo Adelės ir Godos, Ievos ir Kęstutės balsai. Koncertą paįvairino merginų Rusnės, Adelės ir Liucijos atliekama daina „O aš tau pasaką...“. Ją trio dainuos ir „Dainų dainelės“ konkurse. Po­pie­tę pa­puo­šė Dusetų meno mokyklos jau­nie­ji akordeonininkai Martynas ir Ignas. Jiems scena tapo tikru išbandymu, nes tai buvo pirmasis pasirodymas tokiai gausiai publikai.

Šoka „Sartukas“
Šoka „Sartukas“

Dusetų kultūros centro direktorius Alvydas Stauskas sveikino visus reikšmingos šventės proga ir dėkojo visiems, dainomis, posmais, šokiais pasveikinusiems Lietuvą su gimtadieniu.

Visos valstybinės šventės ar reikšmingų mūsų tautai dienų minėjimas kaskart priverčia dar kartą perkainoti vertybes, prisiminti praeitį, dar kartą susimąstyti, ar mes tikrai tolstame nuo savo šaknų, ar Tėvynės likimas yra vienas iš svarbiausių mūsų rūpesčių.

 

Vanda Normantienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotr. Alvydo Stausko.

Artėja

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina."
Stendalis