Ligita Gaulytė

111 kab.

sveikata@kbuga.lt

Visuomenės sveikatos priežiūra gimnazijoje vykdoma vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo, sporto ir mokslo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1428/V-1465.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas: vykdyti sveikatos priežiūrą gimnazijoje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę,
 • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą,
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės gimnazijos bendruomenei,
 • su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti gimnaziją ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį,
 • gimnazijos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius,
 • teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į gimnazijos strateginius veiklos planus gimnazijos administracijai,
 • organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją,
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą gimnazijoje,
 • teikia sveikatos žinias gimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai,
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ginazijoje,
 • tikrina mokinių asmens higieną,
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją,
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones,
 • konsultuoja gimnazijos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais,
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant gimnazijos veiklą,
 • teikia pagalbą ir informaciją fizinio ugdymo mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7:00-15:00 11:10-11:40
Antradienis 7:00-15:00 11:10-11:40
Trečiadienis 7:00-15:00 11:10-11:40
Ketvirtadienis
Penktadienis 7:00-15:00 11:10-11:40

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Niekas nejuda į priekį politinėje sistemoje, kurioje žodžiai nesiderina su darbais."
Napoleonas

Orai