Aušra Krištapavičienė

311 kab.

kristapaviciene@kbuga.lt

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, mokymosi problemas – padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Taip pat stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą.

Psichologo funkcijos:

  • konsultuoti gimnazijoje besimokančius mokinius bei mokinių (vaikų) tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, padedant spręsti iškylančias problemas,
  • įvertinti mokinių galias ir sunkumus, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius,
  • teikti individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams ir jų tėvams bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams,
  • vykdyti mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendruomenės švietimą aktualiais vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais,
  • vykdyti psichologinių problemų – rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas bei priemones,
  • dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais (socialine pedagoge, specialiąja pedagoge), įvairiomis tarnybomis,
  • atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius vykdyti tiriamąją veiklą,
  • bendradarbiauti su specialistais, Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, gimnazijos administracija bei kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Vaiko raidos centru, Paramos vaikams centru, Psichologine pedagogine tarnybair kt. institucijomis).

Psichologo darbo grafikas:

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis 13:00-15:00 16:00-17:00
Trečiadienis 14:00-15:00 16:00-17:00
Ketvirtadienis 11:00-12:00, 14:15-15:15 16:00-17:00
Penktadienis

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi."
N. Gogolis

Orai