Aušra Krištapavičienė

311 kab.

kristapaviciene@kbuga.lt

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą gimnazijoje,
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko,
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,
  • pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas,
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais,
  • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį,
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje,
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves,
  • šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Specialiojo pedagogo darbo grafikas:

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis 8:00-13:00 17:00-18:30 11:55-12:15
Trečiadienis 8:00-14:00 17:00-18:30 11:55-12:15
Ketvirtadienis 8:00-11:00, 12:15-14:15   11:55-12:15
Penktadienis 8:00-14:00 17:00-18:30 11:55-12:15

Artėja

Šiuo metu įrašų nėra

Dienynas

Dirbę pedagogai

Mintys

"Niekas nejuda į priekį politinėje sistemoje, kurioje žodžiai nesiderina su darbais."
Napoleonas

Orai